Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Наташа Чалуковић, Наташа Каделбург, Физика 2, Збирка задатака и тестова за II разред гимназије (девето издање), Круг, Београд, 2014. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. МОЛЕКУЛСКО-КИНЕТИЧКА ТЕОРИЈА ГАСОВА

1.1. Кретање молекула (1 - 22)

1.2. Основна једначина кинетичке теорије гасова. Енергија молекула (23 - 32)

1.3. Једначина гасног стања (33 - 73)

1.4. Разни задаци (74 - 98)


II ГЛАВА

2. ТЕРМОДИНАМИКА

2.1. Унутрашња енергија и количина топлоте (99 -125)

2.2. Рад идеалног гаса. Први закон термодинамике (126 - 148)

2.3. Термодинамички циклуси и топлотни мотори (149 - 163)

2.4. Разни задаци (164 - 179)


III ГЛАВА

3. ДИНАМИКА ФЛУИДА (180 - 208)


IV ГЛАВА

4. МОЛЕКУЛСКЕ СИЛЕ И АГРЕГАТНА СТАЊА

4.1. Топлотно ширење чврстих тела и течности (209 -  224)

4.2. Еластичне особине чврстих тела (225 - 240)

4.3. Површински напон течности (241 - 259)

4.4. Засићена пара. Фазни прелази (260 - 279)

4.5. Разни задаци (280 - 301)

V ГЛАВА

5. ЕЛЕКТРОСТАТИКА

5.1. Кулонов закон. Јачина поља (302 - 344)

5.2. Потенцијал и рад електричног поља (345 - 376)

5.3. Кондензатори (377 - 404)

5.4. Електрично поље у проводнику и у диелектрику (405 - 417)

5.5. Разни задаци (418 - 443)

VI ГЛАВА

6. ЈЕДНОСМЕРНА ЕЛЕКТРИЧНА СТРУЈА

6.1. Закони електричне струје (444 - 536)

6.2. Електрична струја у течностима и у гасовима (537 - 548)

6.3. Разни задаци (549 - 573)

Ко је на мрежи: 857 гостију и 4 чланова