Важније формуле

Брзина таласа:  ( - таласна дужина, - период осциловања,- фреквенција осциловања)

Брзина трансверзалних таласа по затегнутој жици: (- нормални напон,- сила затезања,- попречни пресек жице,- густина жице,- линеарна густина)
Брзина лонгитудиналних таласа у чврстим и течним срединама: (- Јунгов модул за чврста тела или степен стишљивости течности)
Брзина таласа у идеалном гасу:
(- Поасонов коефицијент,- притисак гаса,- густина гаса,- универзална гасна константа,   - апсолутна температура)
Енергија таласа у јединици запремине - густина енергије:(- густина средине,- фреквенција осциловања,- амплитуда осциловања)
Интензитет таласа:

Једначина равног таласа:(- растојање посматране тачке од извора таласа,- угаони таласни број)
Закон одбијања таласа:(- упадни угао,- одбојни угао)
Закон преламања таласа:(- упадни угао,- преломни угао,- брзине простирања таласа)
Сопствене фреквенције стојећих таласа у средини ограниченој са обе стране:(,- димензија средине у правцу простирања таласа)
Сопствене фреквенције стојећих таласа у средини ограниченој на једном крају:    
Услов за интерференциони максимум и минимум:
    
(- путеви таласа,- растојање извора таласа,- угао под којим се види интерференциони максимум,- редни број максимума,- таласна дужина)

Ко је на мрежи: 338 гостију и један члан