Напомена: У задацима у којима се помињу инерцијални референтни системи S и S' подразумева се да:
-    референтни систем S мирује, а референтни систем S' се креће сталном брзином u у правцу и смеру x-осе система S;
-    у тренутку поклапања координатних почетака ова два референтна система, часовници у координатним почецима оба система показују нулу.
 
Важније формуле

Лоренцове трансформације:


    
((x, у, z, t) - координате догађаја у систему S; (х', у', z', t') - координате истог догађаја у систему S').

Релативистичко сабирање брзина:(су компоненте брзине тела у односу на систем S, асу компоненте брзине истог тела у односу на систем S').

Контракција дужине:
(- дужина у референтном систему у којем тело мирује,- дужина у референтном систему у којем се то тело креће брзином v).

Дилатација времена:
(- временски интервал између два догађаја у референтном систему (S), у којем се они дешавају на истом месту;- временски интервал између та два догађаја у референтном систему који се креће брзином v у односу на систем S).

Релативистички импулс:  
(m - маса честице, v - брзина).

Енергија честице:  
Енергија мировања:  
Кинетичка енергија:  
Веза енергије, енергије мировања и импулса:  
Веза импулса, кинетичке енергије и енергије мировања:  
Основни закон динамике:(- сила)

Ко је на мрежи: 1162 гостију и 15 чланова