Вектoри у рaвни и прoстoру

Ознаке, обрасци и дефиниције вектора у равни  
Примедба. Положај ма које тачке у Декартовој равниодређен је њеним координатама или вектором положаја (радијус вектором) те тачке.

Дефиниција 1. Вектор, чији је почетак у координатном почетку, а крај у тачкиназива се радијус вектор тачкеу ознаци
 
где суиортови координатних осаи.
1°. Интензитет (апсолутна вредност) вектораодређује се обрасцем
(1)    
2°. Ако су дате тачкеу равни, тада је:
 
Интензитет вектораје:
(2)    
Овај образац представља растојање између тачакаи.
3°. Скаларни производ вектораиу ознациједнак је производу њихових интензитета и косинуса углакојег дати вектори заклапају, тј.
(3)    
4°. Скаларна пројекција векторана осуједнака је производу интензитета тог вектора и косинуса углаизмеђу осеи вектора, тј.
(4)    
5°. Скаларни производ вектораиможе се изразити и формулом
(5)    
6°. Ако су дати вектори координатамаи, тада је њихов скаларни производ дат обрасцем
(6)    
7°. Угаокоји заклапају векторииодређује се формулом
(7)    
8°. Векторски производ вектораиу ознацидефинише се формулом
(8)    
је јединични вектор векторакоји је нормалан на раван одређену векторимаиаугао који чине дати вектори.
9°. Векторски производ вектора ако су они дати координатама је
(9)    

Обрасци вектора у простору
10°. Интензитет вектораодређује се обрасцем
(10)    
11°. Скаларни производ вектораиодређује се формулом
(11)    
12°. Угаокоји образују векторииодређује се формулом
(12)      
13°. Векторски производ вектораи, одређује се детерминантом
(13)    
14°. Мешовити производ три вектора дата кординатама,,одређује се детерминантом
(14)    
15°. Скаларна пројекција вектора на вектор. Нека су дати вектории, пројекција векторана правац векторау ознациодређује се формулом
(15)      
Аналогно пројекција векторана правац векторау ознациизрачунава се обрасцем
(16)    

Ко је на мрежи: 366 гостију и 79 чланова