Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Мр Вене Т. Богославов, Збирка решених задатака из математике 2 (37. исправљено издање), Завод за уџбенике , Београд, 2013. (или неко старије издање)

 

I ГЛАВА

1. СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

1.1. Степен чији је изложилац цео број (1 - 57)

1.2. Корен: степен чији је изложилац рационалан број. Основне операције са степенима и коренима (58 - 377)

1.3. Комплексни бројеви и основне операције са њима (378 - 415)

 

II ГЛАВА

2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

2.1. Квадратна једначина (416 - 481)

2.2. Виетове формуле. Растављање квадратних тринома на линеарне чиниоце (482 - 563)

2.3. Неке једначине које се своде на квадратне

2.3.1. Биквадратна једначина (564 - 614)

2.3.2. Биномне једначине (615 - 628)

2.3.3. Триномне једначине (629 - 644)

2.3.4. Симетричне (реципрочне) једначине (645 - 679)

2.4. Квадратна функција (680 - 730)

2.5. Квадратна неједначина. Знак квадратног тринома (731 - 778)

2.6. Систем од једне линеарне и једне или две квадратне једначине са две непознате (779 - 932)

2.7. Ирационалне једначине и неједначине (933 - 1049)

 

III ГЛАВА

3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА

3.1. Експоненцијална функција (1050 -1068)

3.2. Експоненцијална једначина и неједначина (1069 - 1152)

3.3. Логаритамска функција. Основна правила логаритмовања. Декадни логаритми (1153 - 1248)

3.4. Логаритамске једначине и неједначине (1249 - 1328)

3.5. Систем логаритамских једначина са две непознате (1329 - 1349)

 

IV ГЛАВА

4. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ

4.1. Дефиниције тригонометријских функција ма ког угла (1350 - 1413)

4.2. Свођење тригонометријских функција ма ког угла на тригонометријске функције оштрог угла (1414 - 1441)

4.3. Адиционе формуле

4.3.1. Тригонометријске функције збира и разлике углова (1442 - 1462)

4.3.2. Тригонометријске функције двоструког угла (1463 - 1480)

4.3.3. Тригонометријске функције полууглова (1481 - 1499)

4.3.4. Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ и обрнуто (1500 - 1513)

4.3.5. Комбиновани задаци из адиционих формула (1514 - 1689)

4.4. Тригонометријске једначине (1690 - 1865)

4.5. Тригонометријске неједначине (1866 -1910)

4.6. Графици тригонометријских функција (1911 - 1971)

4.7. Синусна и косинусна теорема са применама (1972 - 2041)

 

V ГЛАВА

5. РАЗНИ ЗАДАЦИ (2042 - 2159)

Ко је на мрежи: 481 гостију и 42 чланова