Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Математика 3, Збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа (прво издање), Круг, Београд, 2021.

I ГЛАВА

1. ПОВРШИНА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА У РАВНИ

1.1. Површина многоугла (1 - 62)

1.2. Површина круга и његових делова (63 - 85)

1.3. Додатак уз главу I (86 - 105)

 

II ГЛАВА

2. ПОЛИЕДРИ

2.1. Међусобни односи тачака, правих и равни. Диедар, триедар, рогаљ (106 - 153)

2.2. Призма, пирамида и њихови равни пресеци (154 - 177)

2.3. Површина и запремина полиедара

2.3.1. Призма (178 - 227)

2.3.2. Пирамида (228 - 281)

2.3.3. Зарубљена пирамида (282 - 297)

2.4. Правилни полиедри (298 - 321)

2.5. Додатак уз главу II (322 - 350)

 

III ГЛАВА

3. ОБРТНА ТЕЛА

3.1. Ваљак, купа и зарубљена купа

3.1.1. Ваљак (351 - 376)

3.1.2. Купа (377 - 422)

3.1.3. Зарубљена купа (423 - 447)

3.2. Лопта

3.2.1. Лопта, лопта и раван (448 - 460)

3.2.2. Површина лопте, сферне калоте и појаса (461 - 469)

3.2.3. Запремина лопте (470 - 480)

3.2.4. Уписана и описана лопта полиедара и обртних тела (481 - 512)

3.2.5. Запремина делова лопте (513 - 520)

3.3. Додатак уз главу III (521 - 542)

 

IV ГЛАВА

4. ДЕТЕРМИНАНТЕ И СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА И НЕЈЕДНАЧИНА

4.1. Детерминанте реда два и три (543 - 556)

4.2. Системи линеарних једначина (557 - 567)

4.3. Системи линеарних неједначина са две непознате (568 - 571)

4.4. Линеарно програмирање (572 - 578)

 

V ГЛАВА

5. ВЕКТОРИ

5.1. Вектори у правоуглом координатном систему (579 - 605)

5.2. Линеарна зависност вектора (606 - 621)

5.3. Скаларни производ (622 - 653)

5.4. Векторски и мешовити производ (654 - 684)

 

VI ГЛАВА

6. АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ

6.1. Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла (685 - 721)

6.2. Права у равни

6.2.1. Разни облици једначине праве (722 - 748)

6.2.2. Међусобни положај двеју правих (749 - 779)

6.2.3. Прамен правих (780 - 788)

6.2.4. Нормални облик једначине праве (789 - 808)

6.2.5. Додатак уз поглавља 6.1 до 6.2.4. (809 - 837)

6.3. Круг (838 - 919)

6.4. Елипса (920 - 967)

6.5. Хипербола (968 - 1013)

6.6. Парабола (1014 - 1058)

6.7. Додатак уз главу VI (1059 - 1113)

 

VII ГЛАВА

7. МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА. ЕЛЕМЕНТАРНА ТЕОРИЈА БРОЈЕВА

7.1. Математичка индукција и њене примене (1114 - 1127)

7.2. Елементарна теорија бројева

7.2.1. Дељивост. Прости бројеви (1128 - 1140)

7.2.2. Конгруенције и примене (1141 - 1157)

7.2.3. Диофантове једначине (1158 - 1161)

 

VIII ГЛАВА

8. КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И ПОЛИНОМИ

8.1. Комплексни бројеви

8.1.1. Комплексни бројеви. Увод (1162 - 1170)

8.1.2. Тригонометријски облик комплексног броја. Муаврова формула. Корен комплексног броја (1171 - 1194)

8.2. Полиноми

8.2.1. Дељење полинома (1195 - 1214)

8.2.2. Вијетове формуле (1215 - 1233)

8.2.3. Полиноми са реалним коефицијентима (1234 - 1239)

8.3. Системи алгебарских једначина вишег реда (1240 - 1256)

 

IX ГЛАВА

9. НИЗОВИ

9.1. Основни појмови о низовима (1257 - 1262)

9.2. Аритметички и геометријски низ (1263 - 1336)

Ко је на мрежи: 997 гостију и 50 чланова