Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 3, Збирка задатака и тестова за III разред гимназија и техничких школа (десето издање), Круг, Београд, 2010. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. ПОВРШИНА ГЕОМЕТРИЈСКИХ ФИГУРА У РАВНИ

1.1. Површина многоугла (1 - 62)

1.2. Површина круга и његових делова (63 - 85)

1.3. Додатак уз главу I (86 - 105)

 

II ГЛАВА

2. ПОЛИЕДРИ

2.1. Узајамни положај тачака, правих и равни. Диедар. Рогаљ (106 - 119)

2.2. Призма, пирамида и њихови равни пресеци (120 - 143)

2.3. Површина и запремина полиедара

2.3.1. Призма (144 - 193)

2.3.2. Пирамида (194 - 247)

2.3.3. Зарубљена пирамида (248 - 263)

2.4. Правилни полиедри (264 - 287)

2.5. Додатак уз главу II (288 - 316)

 

III ГЛАВА

3. ОБРТНА ТЕЛА

3.1. Ваљак, купа и зарубљена купа

3.1.1. Ваљак (317 - 342)

3.1.2. Купа (343 - 389)

3.1.3. Зарубљена купа (390 - 413)

3.2. Лопта

3.2.1. Лопта, лопта и раван (414 - 426)

3.2.2. Површина лопте, сферне калоте и појаса (427 - 435)

3.2.3. Запремина лопте (436 - 446)

3.2.4. Уписана и описана лопта полиедара и обртних тела (447 - 478)

3.2.5. Запремина делова лопте (479 - 486)

3.3. Додатак уз главу III (487 - 508)

 

IV ГЛАВА

4. ДЕТЕРМИНАНТЕ И СИСТЕМИ ЛИНЕАРНИХ ЈЕДНАЧИНА И НЕЈЕДНАЧИНА

4.1. Детерминанте реда два и три (509 - 522)

4.2. Системи линеарних једначина (523 - 533)

4.3. Системи линеарних неједначина са две непознате (534 - 537)

4.4. Линеарно програмирање (538 - 544)

 

V ГЛАВА

5. ВЕКТОРИ

5.1. Вектори у правоуглом координатном систему (545 - 571)

5.2. Линеарна зависност вектора (572 - 587)

5.3. Скаларни производ (588 - 619)

5.4. Векторски и мешовити производ (620 - 650)

 

VI ГЛАВА

6. АНАЛИТИЧКА ГЕОМЕТРИЈА У РАВНИ

6.1. Растојање две тачке. Подела дужи у датој размери. Површина троугла (651 - 687)

6.2. Права у равни

6.2.1. Разни облици једначине праве (688 - 714)

6.2.2. Међусобни положај двеју правих (715 - 745)

6.2.3. Прамен правих (746 - 754)

6.2.4. Нормални облик једначине праве (755 - 774)

6.2.5. Додатак уз поглавља 6.1 до 6.2.4. (775 - 803)

6.3. Круг (804 - 885)

6.4. Елипса (886 - 933)

6.5. Хипербола (934 - 979)

6.6. Парабола (980 - 1024)

6.7. Додатак уз главу VI (1025 - 1079)

 

VII ГЛАВА

7. МАТЕМАТИЧКА ИНДУКЦИЈА. НИЗОВИ

7.1. Математичка индукција и њене примене (1080 - 1093)

7.2. Елементарна теорија бројева

7.2.1. Дељивост. Прости бројеви (1094 - 1006)

7.2.2. Конгруенције и примене (1107 - 1123)

7.2.3. Диофантове једначине (1124 - 1127)

7.3. Основни појмови о низовима (1128 - 1133)

7.4. Аритметички и геометријски низ (1134 - 1207)

7.5. Конвергентни низови (1208 - 1230)

7.6. Неке примене низова (1231 - 1253)

7.7. Једноставније диференцне једначине (1254 - 1259)

 

VIII ГЛАВА

8. КОМПЛЕКСНИ БРОЈЕВИ И ПОЛИНОМИ

8.1. Комплексни бројеви

8.1.1. Комплексни бројеви. Увод (1260 - 1268)

8.1.2. Тригонометријски облик комплексног броја. Моаврова формула. Кореновање комплексних бројева (1269 - 1292)

8.2. Полиноми

8.2.1. Дељење у прстену полинома (1293 - 1312)

8.2.2. Вијетове формуле (1313 - 1331)

8.2.3. Полиноми са реалним коефицијентима (1332 - 1337)

8.3. Системи алгебарских једначина вишег реда (1338 - 1354)

Ко је на мрежи: 1054 гостију и 47 чланова