Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 4, Збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа (десето прерађено издање), Круг, Београд, 2010. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. ФУНКЦИЈЕ

1.1. Преглед најважнијих елементарних функција

1.2. Својства реалних функција

1.З. Сложена функција. Инверзна функција

1.4. Гранична вредност функција

1.5. Лева и десна гранична вредност. Непрекидност

1.6. Асимптоте функција

1.7. Додатак уз прву главу

 

II ГЛАВА

2. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ

2.1. Прираштај функције. Појам извода функције

2.2. Изводи елементарних функција

2.З. Основне теореме о изводу

2.4. Други извод. Изводи вишег реда

2.5. Тангенте и нормале криве y = f(x)

2.6. Лопиталова теорема

2.7. Примене извода. Испитивање тока функције

2.8. Додатак уз другу главу

 

III ГЛАВА

3. АПРОКСИМАЦИЈЕ ФУНКЦИЈА

З.1. Диференцијал. Примена код линеарних апроксимација

З.2. Интерполација

З.З. Приближно решавање једначина

 

IV ГЛАВА

4. ИНТЕГРАЛ

4.1. Неодређени интеграл

4.2. Метода смене променљиве

4.З. Метода парцијалне интеграције

4.4. Одређени интеграл

4.5. Примена одређеног интеграла

4.6. Појам диференцијалне једначине

4.7. Додатак уз четврту главу

 

V ГЛАВА

5. КОМБИНАТОРИКА

5.1. Увод

5.2. Пермутације и пермутације с понављањем

5.З. Варијације

5.4. Комбинације и комбинације са понављањем

5.5. Биномна формула

5.6. Додатак уз пету главу

 

VI ГЛАВА

6. ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКA

6.1. Случајни догађаји

6.2. Коначан простор вероватноћа

6.3. Условна вероватноћа. Независност. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула

6.4. Бернулијева шема

6.5. Геометријске вероватноће

6.6. Случајне величине

6.7. Основни појмови математичке статистике

Ко је на мрежи: 95 гостију и 4 чланова