ИЗВОД ИЗ ПРAВИЛНИКА O НAСTAВНOM ПЛAНУ И ПРOГРAMУ ЗA ГИMНAЗИJУ

ФИЗИКA

 

Циљ и задаци

Циљ наставе физике у гимназији јесте стицање функционалне писмености (природно-научне, математичке, техничке), систематско стицање знања о физичким појавама и процесима и њихово разумевање на основу физичких модела и теорија, оспособљавање ученика за примену знања и решавање проблема и задатака у новим и непознатим ситуацијама, активно стицање знања о физичким појавама кроз истраживачки приступ, стицање радних навика, одговорности и способности за самосталан рад и за тимски рад, формирање основе за даље образовање.

Задатак наставе физике јесте стварање разноврсних могућности да кроз различите садржаје и облике рада, применом савремених методичких и дидактичких поступака у настави, циљеви и задаци образовања у целини, као и циљеви наставе физике буду у пуној мери реализовани.

Остали задаци наставе физике су да ученици:
- развијају функционалну писменост (природно-научна, математичка, техничка);
- систематски стичу знања о физичким појавама и процесима;
- разумеју појаве, процесе и односе у природи на основу физичких модела и теорија;
- развијају начин мишљења и расуђивања у физици;
- развијају свест о значају експеримента у сазнавању, разумевању и проверавању физичких законa;
- буду оспособљени за примену физичких метода мерења у свим областима физике;
- стекну способност за уочавање, формулисање, анализирање и решавање проблема;
- развијају компетенције за извођење једноставних истраживања;
- развијају логичко и апстрактно мишљење и критички став у мишљењу;
- схвате значај физике за технику и природне науке;
- развијају способности за примену знања из физике;
- стичу знања о природним ресурсима, њиховој ограничености и одрживом коришћењу;
- развијају правилан однос према заштити, обнови и унапређењу животне средине;
- развијају мотивисаност за учење и заинтересованост за садржаје физике;
- развијају радне навике, одговорност и способност за примену стечених знања.

III разред

гимназија друштвено-језичког смера

(2 часа недељно, 72 часа годишње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

 

I Магнетно поље

1.Магнетно поље струјног проводника. Магнетна индукција. Магнетни флукс. (П)
2.Кретање наелектрисаних честица у магнетном пољу. Лоренцова сила. (П)
Масени спектрометар. (Р)
3.Амперова сила. Узајамно деловање паралелних струјних проводника. (П)
4.Магнетици (дијамагнетици, парамагнетици, феромагнетици). (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Ерстедов оглед.
- Интеракција два паралелна струјна проводника.
- Деловање магнетног поља на електронски сноп.
- Деловање магнетног поља на рам са струјом.

II Електромагнетна индукција

1.Електромагнетна индукција. Фарадејев закон и Ленцово правило. Самоиндукција и узајамна индукција. (П)
2.Енергија магнетног поља. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Појава електромагнетне индукције и узајамне индукције.

III Наизменична струја

1.Генератор наизменичне струје. Струја, напон и отпорности у колу наизменичне струје. (П)
2.Омов закон за коло наизменичне струје. (П)
3.Снага наизменичне струје. (П)
4.Трансформатор. Пренос електричне енергије на даљину. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Својства активне и реактивне отпорности.
- Демонстрациони трансформатор.

IV Хармонијске осцилације

1.Хармонијски осцилатор. Период, фреквенција, амплитуда. Енергија осцилатора. Математичко клатно. (П)

2.Пригушене и принудне осцилације. Резонанција. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Осциловање тега на опрузи.
- Maтематичко клатно.
- Резонанција (спрегнута клатна).

V Механички таласи

1.Таласно кретање и параметри који га дефинишу. Врсте таласа. (Р)
2.Одбијање и преламање таласа. (Р)
3.Стојећи таласи. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Врсте таласа (помоћу таласне машине).
- Одбијање, преламање таласа (таласна када).

VI Акустика

1.Извори звука. Карактеристике звука. Инфразвук и ултразвук. (Р)

2.Доплеров ефекат. (П)

Демонстрациони огледи:

-
Својства звучних извора. Звучна резонанција.

Лабораторијска вежба

- Мерење брзине звука у ваздуху.

VII Електромагнетни таласи

1.Настанак и карактеристике електромагнетних таласа. Спектар. (Р)

VIII Оптика

1.Елементи геометријске оптике. Закони одбијања и преламања светлости. Индекс преламања. Тотална рефлексија. (П)
2.Огледала. Сочива. (П)
3.Око, лупа и микроскоп. (П)
4.Интерференција, дифракција и дисперзија светлости. Поларизација светлости. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Закони геометријске оптике. Тотална рефлексија (магнетна табла).
- Формирање ликова и одређивање жижне даљине огледала и сочива (магнетна табла и оптичка клупа).
- Принцип рада оптичких инструмената.
- Интерференција и дифракција светлости (помоћу ласера).
- Поларизација светлости (поларизационим филтрима).
- Разлагање беле светлости на спектар (стакленом призмом).

Лабораторијске вежбе

- Мерење таласне дужине светлости дифракционом решетком.
- Одређивање жижне даљине сочива.

 

III разред

гимназија природно-математичког смера и гимназија општег типа

(3 часа недељно, 108 часова годишње)

САДРЖАЈИ ПРОГРАМА

 

I Магнетно поље

1.Магнетно поље струјног проводника. Магнетна индукција и јачина магнетног поља. Линије поља и магнетни флукс. (П)
2.Лоренцова сила. Кретање наелектрисаних честица у магнетном и електричном пољу. (П)
Одређивање специфичног наелектрисања честица, циклотрон. (Р)
Магнетна интеракција наелектрисања у кретању. (О)
3.Амперова сила. Узајамно деловање два паралелна праволинијска струјна проводника. Деловање магнетног поља на проводни рам (принцип рада електричних инструмената). (П)
4.Магнетници. Магнетни момент атома, дијамагентици и парамагнетици. Феромагнетици. Магнетно поље у супстанцији. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Ерстедов оглед.
- Интеракција два паралелна струјна проводника.
- Деловање магнетног поља на електронски сноп.
- Деловање магнетног поља на рам са струјом.
- Лоренцова сила.

Лабораторијска вежба

- Рад са осцилоскопом (магнетни хистерезис).

II Електромагнетна индукција

1.Појава електромагнетне индукције. Електромагнетна индукција и Лоренцова сила. Индуковање ЕМС у непокретном проводнику. (Р)
2.Фарадејев закон и Ленцово правило. (П)
3.Електромагнетна индукција и закон одржања енергије. (Р)
4.Узајамна индукција и самоиндукција. Енергија магнетног поља у соленоиду. (П)
Запреминска густина енергије магнетног поља. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Појава електромагнетне индукције (помоћу магнета, калема и галванометра).
- Ленцово правило.

III Наизменична струја

1.Генератор наизменичне струје. Синусоидални напон и струја. (Р)
2.Отпорности у колу наизменичне струје и Омов закон за RLC коло. (П)
3.Снага наизменичне струје. Ефективне вредности напона и струје. (Р)
4.Трансформатор (П). Пренос електричне енергије на даљину. (Р) Појам о трофазној струји. (О)

Демонстрациони огледи:

-
Својства активне и реактивне отпорности.
- Демонстрациони трансформатор.

Лабораторијска вежба:

- Напони у RLC - колу.

IV Хармонијске осцилације

1.Механички хармонијски осцилатор и величине којима се описује његово кретање. Енергија хармонијског осцилатора. (П)
2.Математичко и физичко клатно. (П)
3.Слагање осцилација. Разлагање кретања на хармонике, спектар. (Р)
4.Пригушене осцилације. Принудне осцилације, резонанција. (П)
5.Електрично осцилаторно коло. (П)

Демонстрациони огледи:

-
Осциловање тега на опрузи.
- Maтематичко клатно.
- Хармонијске осцилације (методом сенке).
- Пригушене осцилације.
- Појава резонанције (механичке и електричне).

Лабораторијска вежба:

- Математичко и физичко клатно.

V Механички таласи

1.Таласно кретање и појмови који га дефинишу. Врсте таласа. Једначина таласа. (П)
2.Енергија и интензитет таласа. (П)
3.Одбијање и преламање таласа. (Р)
4.Принцип суперпозиције. Прогресивни и стојећи таласи. (Р)

Демонстрациони огледи:

-
Врсте таласа (помоћу таласне машине или водене каде).
- Одбијање и преламање таласа (помоћу водене каде или WSР уређаја).

VI Акустика

1.Извори и карактеристике звука. (П)
Пријемници звука, ухо. Инфразвук и ултразвук и њихове примене. (Р)
2.Доплеров ефекат. (П)

Демонстрациони огледи:

-
Својства звучних извора (монокорд, звучне виљушке, музички инструменти и сл.). Звучна резонанција.

Лабораторијске вежбе:

- Мерење брзине звука у ваздуху (осцилоскопом).
- Резонанција ваздушног стуба у цеви (одређивање фреквенције).

 

VII Електромагнетни таласи

1.Настајање и основне карактеристике електромагнетних таласа. Спектар електромагнетних таласа. (Р)
2.Енергија и интензитет електромагнетних таласа. (Р)
3.Елементи радио-технике и телевизије. (О)

Демонстрациони огледи:

-
Херцови огледи.
- Рад појачавача звука. Довођење у резонанцију радио-пријемника и радио-одашиљача.

VIII Таласна оптика

1.Интерференција светлости. Јунгов оглед и други примери интeрференције. (П)
Мајкелсонов интерферометар. (Р)
2.Дифракција светлости на пукотини. (Р)
Дифракциона решетка. Разлагање полихроматске светлости. (Р)
Појам о дифракцији Х-зрака. (О)
3.Поларизација таласа. Поларизација светлости при проласку кроз кристале и при одбијању и преламању (Малусов и Брустеров закон). (П)
Двојно преламање. Обртање равни поларизације. (О)
4.Дисперзија светлости (нормална и аномална). Разлагање беле светлости на компоненте. Расејање и апсорпција светлости. (Р)
5.Доплеров ефекат у оптици. (П)

Демонстрациони огледи:

-
Интерференција ласерске светлости на Френеловој бипризми.
- Дифракција ласерске светлости на оштрој ивици, пукотини и нити.
- Поларизација светлости помоћу поларизационих филтера.
- Дисперзија беле светлости помоћу стаклене призме.

Лабораторијска вежба:

-
Мерење таласне дужине дифракционом решетком.

IX Геометријска оптика

1.Мерење брзине светлости. (Р)
2.Закони одбијања и преламања светлости. Тотална рефлексија. Преламање светлости кроз призму и планпаралелну плочу. (П)
3.Сферна огледала. Једначина огледала. (П)
4.Сочива. Једначина сочива. (П) Недостаци сочива. (О)

Демонстрациони   огледи:

-
Закони геометријске оптике. Тотална рефлексија (магнетна табла).
- Формирање ликова и одређивање жижне даљине огледала и сочива (магнетна табла и оптичка клупа).

Лабораторијске вежбе:

- Одређивање индекса преламања планпаралелне плоче.
- Одређивање жижне даљине сочива.

X Оптички инструменти

1.Основни појмови (видни угао, увећање). Око. (Р)
Лупа. Микроскоп. Телескоп. (П)
Спектрални апарати. (Р)

Демонстрациони   огледи:

-
Принцип рада оптичких инструмената.

Лабораторијска вежба

-
Одређивање увећања микроскопа.

XI Фотометрија

1.Објективне и субјективне фотометријске величине. Фотометри. (О)

Ко је на мрежи: 738 гостију и 3 чланова