Важније величине и формуле


Г
ycтинa: (m - маса; V - запремина)

Импулс: (m - маса; - брзина)

Земљина тежа: Q = mg (g - убрзање слободног пада)

Еластична сила опруге: (k - коефицијент еластичности; х - деформација опруге, тј. апсолутна вредност разлике дужина деформисане и недеформисане опруге)

Инерцијална сила: (m - маса тела; а - убрзање неинерцијалног референтног система)

Максимална сила cтатичког трења: (k - коефицијент трења; N - сила нормалног притиска једног тела на друго)

Сила трења клизања:

Момент силе: (r - растојање нападне тачке силе од осе ротације; - тангенцијална компонента силе, тј. компонента нормална на правац радијус-вектора нападне тачке)

Момент инерције материјалне тачке: (m - маса; r - растојање од осе ротације)

Моменти инерције неких тела у односу на централне осе (слике):

диск (ваљак) –

кугла - 

танак штап - 

 

Момент импулса материјалне тачке: L = rр (р - импулс; r - најкраће растојање од правца брзине до осе ротације)

Момент импулса произвољног тела: L = Iω (I - момент инерције; ω - угаона брзина)

 

Важнији закони

Основни закон динамике транслације:

а) општи случај: ( - промена импулса тела; - временски интервал; ако , онда је  тренутна вредност, а ако је произвољно,  је средња вредност резултујуће силе која делује на тело)

б) ако је маса константна: ( - убрзање)

Основни закон динамике ротације:

а) општи случај:   ( - промена момента импулса;   - временски интервал; - резултујући момент силе)

б) ако је момент инерције константан: ( - угаоно убрзање)

Штајнеров образац: (Ic - момент инерције у односу на централну осу; I - момент инерције у односу на произвољну осу паралелну са централном; m - маса; d - растојање између те две осе)

Услов равнотеже материјалне тачке: 

Услови равнотеже крутог тела:

Напомена: У свим задацима овог поглавља при израчунавању је узето

Ко је на мрежи: 443 гостију и 34 чланова