Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Математика 1, Збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа (прво издање), Круг, Београд, 2021.

I ГЛАВА

1. ЛОГИКА И СКУПОВИ

1.1. Основне операције са исказима (1 - 20)

1.2. Потребан и довољан услов (21 - 23)

1.3. Квантификатори (квантори) (24 - 31)

1.4. Скупови и скуповне операције (32 - 66)

1.5. Релације (67 - 81)

1.6. Функције (82 - 105)

1.7. Елементи комбинаторике (106 - 149)

1.8. Додатак уз прву главу (150 - 163)

 

II ГЛАВА

2. ЦЕЛИ БРОЈЕВИ

2.1. Дељивост целих бројева (164 - 176)

2.2. Прости бројеви и растављање на просте чиниоце (177 - 185)

2.3. НЗС и НЗД (186 - 189)

2.4. Позициони запис целог броја (190 - 202)

 

III ГЛАВА

3. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

3.1. Уређено поље реалних бројева (203 - 220)

3.2. Приближне вредности реалних бројева (221 - 234)

 

IV ГЛАВА

4. ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

4.1. Размере и пропорције (235 - 243)

4.2. Директна и обрнута пропорционалност (244 - 266)

4.3. Рачун поделе и мешања (267 - 292)

4.4. Процентни рачун (293 - 310)

4.5. Каматни рачун (311 - 322)

 

V ГЛАВА

5. УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

5.1. Аксиоме припадања

5.2. Паралелност (323 - 341)

 

VI ГЛАВА

6. ПОДУДАРНОСТ

6.1. Подударност дужи, углова и троуглова (342 - 376)

6.2. Вектори (377 - 398)

6.3. Троугао (399 - 441)

6.4. Четвороугао, многоугао (442 - 469)

6.5. Кружна линија (кружница, круг) (470 - 500)

6.6. Конструкције лењиром и шестаром (501 - 531)

6.7. Изометријске трансформације (532 - 554)

6.8. Додатак уз шесту главу (555 - 567)

 

VII ГЛАВА

7. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

7.1. Трансформације целих алгебарских рационалних израза (568 - 598)

7.2. Полиноми једне променљиве (599 - 611)

7.3. НЗД и НЗС полинома (612 - 616)

7.4. Операције са рационалним алгебарским изразима (617 - 651)

7.5. Додатак уз седму главу (652 - 668)

 

VIII ГЛАВА

8.1. Линеарне једначине (669 - 707)

8.2. Системи линеарних једначина (708 - 736)

8.3. Линеарне неједначине (737 - 757)

8.4. Важније неједнакости (758 - 764)

8.5. Линеарна функција (765 - 781)

8.6. Додатак уз осму главу (782 - 790)

 

XI ГЛАВА

9. СЛИЧНОСТ

9.1. Пропорционалност дужи и Талесова теорема (791 - 806)

9.2. Хомотетија (807 - 815)

9.3. Сличност. Сличност троуглова (816 - 846)

9.4. Примена сличности на правоугли троугао (847 - 875)

 

X ГЛАВА

10. ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

10.1. Основна својства тригонометријских функција оштрог угла (876 - 935)

10.2. Решавање правоуглог троугла (936 - 950)

Ко је на мрежи: 180 гостију и 2 чланова