Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 1, Збирка задатака и тестова за I разред гимназија и техничких школа (девето прерађено издање), Круг, Београд, 2013. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. ЛОГИКА И СКУПОВИ

1.1. Основне операције са исказима (1 - 16)

1.2. Квантификатори (квантори) (17 - 24)

1.3. Потребан и довољан услов (25 - 30)

1.4. Скупови и скуповне операције (31 - 61)

1.5. Релације (62 - 71)

1.6. Функције (72 - 89)

1.7. Елементи комбинаторике (90 - 125)

1.8. Додатак уз прву главу (126 - 144)

 

II ГЛАВА

2. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

2.1. Уређено поље реалних бројева (145 - 153)

2.2. Приближне вредности реалних бројева (154 - 167)

 

III ГЛАВА

3. ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ

3.1. Размере и пропорције (168 - 176)

3.2. Директна и обрнута пропорционалност (177 - 199)

3.3. Рачун поделе и мешања (200 - 225)

3.4. Процентни рачун (226 - 243)

3.5. Каматни рачун (244 - 255)

 

IV ГЛАВА

4. УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ

4.1. Аксиоме припадања

4.2. Паралелност (256 - 274)

 

V ГЛАВА

5. ГЕОМЕТРИЈА

5.1. Подударност дужи, углова и троуглова (275 - 310)

5.2. Вектори (311 - 330)

5.3. Троугао (331 - 366)

5.4. Четвороугао, многоугао (367 - 395)

5.5. Кружна линија (кружница, круг) (396 - 418)

5.6. Конструкције лењиром и шестаром (419 - 449)

5.7. Изометријске трансформације (450 - 467)

5.8. Додатак уз пету главу (468 - 478)

 

VI ГЛАВА

6. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

6.1. Трансформације целих алгебарских рационалних израза (479 - 509)

6.2. Полиноми једне променљиве (510 - 521)

6.3. НЗД и НЗС полинома (522 - 526)

6.4. Операције са рационалним алгебарским изразима (527 - 561)

6.5. Додатак уз поглавља 6.1 до 6.4 (562 - 578)

6.6. Линеарне једначине (579 - 617)

6.7. Системи линеарних једначина (618 - 646)

6.8. Линеарне неједначине (647 - 667)

6.9. Важније неједнакости (668 - 674)

6.10. Линеарна функција (675 - 691)

6.11. Додатак уз поглавља 6.6 до 6.10 (692 - 700)

 

VII ГЛАВА

7. СЛИЧНОСТ

7.1. Пропорционалност дужи и Талесова теорема (701 - 716)

7.2. Хомотетија (717 - 728)

7.3. Сличност. Сличност троуглова (729 - 759)

7.4. Примена сличности на правоугли троугао (760 - 783)

 

VIII ГЛАВА

8. ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

8.1. Основна својства тригонометријских функција оштрог угла (784 - 843)

8.2. Решавање правоуглог троугла (844 - 857)

Ко је на мрежи: 453 гостију и 50 чланова