Важније формуле

Апсолутни индекс преламања светлости:  
Релативни индекс преламања светлости:  
Геометријска разлика путева два таласа:  
Разлика оптичких путева (путна разлика):  

Интерференција светлости

Фазна разлика таласа:  
Услов за настанак конструктивне интерференције (интерференциони максимум):или:  
Услов за настанак деструктивне интерференције (интерференциони минимум):
 или:тј.или:  
Ако је:(- удаљеност заклона од извора;- растојање међу изворима;- угао под којим се види неки максимум или минимум)
Удаљеност k-тог максимума од нултог:  
Услов за добијање интерференције у одбијеној светлости ако је са обе стране клина, односно слоја (сл. 1) оптички ређа средина:
- интерференциони максимум
- интерференциони минимум
(- преломни угао светлости). Ако је са доње странеоптички гушћа средина, услови су обрнути.


Полупречници тамних (светлих) Њутнових прстенова (сл. 2):

Дифракција светлости

На једном отвору - путна разлика крајњих зрака: (- ширина отвора;- дифракциони угао)
- дифракциони максимум
- дифракциони минимум
Дифракциона решетка: (- константа решетке;- број зареза по јединици дужине)
Угаона ширина главног максимума:(- укупан број зареза на решетки,, где јеширина (дужина) решетке)
Моћ разлагања дифракционе решетке: (- ред спектра)

Поларизација светлости


Брустеров закон:(- упадни угао;- релативни индекс преламања)
Малусов закон:(- интензитет поларизоване светлости када је прошла кроз анализатор;- интензитет поларизоване светлости испред анализатора, при чему је- интензитет неполаризоване светлости;- угао између оптичких оса поларизатора и анализатора)

Светлост у разним срединама

Закон одбијања светлости:
(- упадни угао;- одбојни угао)
Закон преламања светлости:( - упадни угао;
- преломни угао;- брзине светлости у првој и другој средини;- апсолутни индекси преламања прве и друге средине;- релативни индекс преламања друге средине у односу на прву)
Закон тоталне рефлексије:surs(- гранични угао)
Закон апсорпције:(- интензитет пропуштене светлости;- интензитет упадне светлости;- линеарни коефицијент апсорпције;- дебљина апсорбера)

Доплеров ефекат
Доплеров ефекат за светлост у случају кад се извор и пријемник крећу дуж правца који их спаја:; ако је.
(знак + у бројиоцу и - у имениоцу означавају узајамно приближавање; обрнути знаци су при удаљавању)

Ко је на мрежи: 587 гостију и 2 чланова