Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Мр Вене Т. Богославов, Збирка решених задатака из математике 1 (38. исправљено издање), Завод за уџбенике , Београд, 2013. (или неко старије издање)

 

I ГЛАВА

1. ЛОГИКА И СКУПОВИ

1.1. Основне логичке операције (1 - 21)

1.2. Основне скуповне операције (22 - 80)

1.3. Релације и функције (81 - 108)

1.4. Елементи комбинаторике (109 - 169)

 

II ГЛАВА

2. УВОД У ГЕОМЕТРИЈУ, ВЕКТОРИ

2.1. Тачка, права, раван. Односи припадања и распореда (170 - 188)

2.2. Парaлелност (189 - 201)

2.3. Дуж и угао (202 - 249)

 

III ГЛАВА

3. РЕАЛНИ БРОЈЕВИ

3.1. Преглед бројева. Поље реалних бројева (250 - 340)

3.2. Приближне вредности. Апсолутна и релативна грешка. Граница грешке. Значајне цифре и заокругљивање бројева (341 - 362)

 

IV ГЛАВА

4. ПРОПОРЦИОНАЛНОСТ ВЕЛИЧИНА

4.1. Размера и пропорција (363 - 375)

4.2. Примена пропорцијa (376 - 386)

4.3. Рачун поделе и мешања (387 - 404)

4.4. Процентни и промилни рачун (405 - 436)

4.5. Каматни рачун (437 - 450)

 

V ГЛАВА

5. ИЗОМЕТРИЈСКЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ

5.1. Подуданост фигура (451 - 503)

5.2. Ортогоналност праве и равни. Угао праве и равни (504 - 516)

5.3. Вектори (517 - 556)

5.4. Осна и централна симетрија

5.4.1. Осна симетрија (557 - 571)

5.4.2. Централна симетрија (572 - 590)

5.5. Транслација (591 - 610)

5.6. Ротација (611 - 629)

5.7. Неке важније теореме о троуглу, четвороуглу, многоуглу и кружници (630 - 790)

 

VI ГЛАВА

6. РАЦИОНАЛНИ АЛГЕБАРСКИ ИЗРАЗИ

6.1. Полиноми и операције са њима (791 - 822)

6.2. Растављање полинома на чиниоце (823 - 887)

6.3. Операције са рационалним алгебарским изразима (888 - 1009)

 

VII ГЛАВА

7. ХОМОТЕТИЈА И СЛИЧНОСТ

7.1. Пропорционалност величина. Талесова теорема (1010 - 1027)

7.2. Хомотетија (1028 - 1044)

7.3. Сличност троуглова (1045 - 1099)

7.4. Примена сличности код правоуглог троугла (1100 - 1159)

 

VIII ГЛАВА

8. ТРИГОНОМЕТРИЈА ПРАВОУГЛОГ ТРОУГЛА

8.1. Тригонометријске функције оштрог угла. Основни тригонометријски идентитети. Решавање правоуглог троугла (1160 - 1213)

 

IX ГЛАВА

9. ЛИНЕАРНЕ ЈЕДНАЧИНЕ И НЕЈЕДНАЧИНЕ

9.1. Линеарна једначина са једном нeпознатом (1214 - 1353)

9.2. Примена линеарних једначина са једном непознатом на рeшавање разних проблема (1354 - 1377)

9.3. Линеарна функција и њен график (1378 - 1412)

9.4. Систем линеарних једначина (1413 - 1549)

9.5. Примена система линеарних једначина на решавање разних проблема (1550 - 1572)

9.6. Линеарне неједначине са једном непознатом и њихово решавање (1573 - 1625)

9.7. Графичка представа система линеарних неједначина са две непознате. Решавање проблема линеарног програмирања (1626 - 1631)


X ГЛАВА

10. РАЗНИ ЗАДАЦИ (1632 - 1756)

Ко је на мрежи: 350 гостију и 2 чланова