Важније формуле

Јачина струје:
(- количина наелектрисања које протекне кроз попречни пресек проводника за време)
Густина струје:
(- површина попречног пресека)
Омов закон за део струјног кола:
  (- разлика потенцијала на крајевима дела кола отпорности)
 
(- проводљивост дела кола)

Отпор проводника:   - специфични отпор проводника; - дужина проводника)
Зависност отпора од температуре:   (- отпор на температури- отпор на;- термички коефицијент отпора)

Еквивалентни отпор у колу: редна веза: 
паралелна веза:

Еквивалентна проводљивост у колу: редна веза:
паралелна веза:
Омов закон за цело струјно коло:
  (- електромоторна сила извора;   ( ;- рад страних сила; - створена количина наелектрисања );  - отпор спољашњег дела кола; - унутрашњи отпор извора)

Напон на крајевима извора:

Везивање извора:редна веза: ;

Ако су једнаки извори: (- ЕМС једног извора; - унутрашњи отпор једног извора)
паралелна веза једнаких извора:(- број извора)
Кирхофова правила: алгебарски збир струја у једном чвору кола једнак је 0:  
дуж једне затворене контуре у колу алгебарски збир електромоторних сила је алгебарском збиру падова напона:  
Рад електричне струје: (- време протицања струје)
Снага електричне струје:
 Џул-Ленцов закон: (- ослобођена количина топлоте у проводнику)
Степен корисног дејства:
Први Фарадејев закон електролизе: (- маса издвојене супстанце при електролизи, - количина наелектрисања које протекне кроз електролит, - електрохемијски еквивалент)
Други Фарадејев закон електролизе: (- Фарадејева константа (), - моларна маса издвојене супстанце, - валентност јона, - хемијски еквивалент)
Степен дисоцијације: (- концентрација дисосованих молекула, - концентрација свих молекула раствора )
Омов закон за електролите: (- концентрација јона (ако је), - наелектрисање једног јона,- покретљивост јона, (- брзина јона, - јачина поља ), - разлика потенцијала између електрода, - површина пресека кроз који пролазе јони (површина плоче), - растојање међу електродама)
Специфични отпор електролита:
Специфична проводљивост електролита:
Енергија јонизације атома гаса: (- наелектрисања електрона, - потенцијал јонизације)

Ко је на мрежи: 340 гостију и 50 чланова