ОСНОВНИ ПОЈМОВИ МАТЕМАТИЧКЕ ЛОГИКЕ

Константе. Знаци, каои сл. који служе за означавање одређених математичких предмета називају се константе.

Променљиве. Знаци каообично служе као заједничке ознаке за више одређених предмета. То су тзв. променљиве. Променљиве које се јављају у једначини зову се непознате.

Операцијски знаци. Знаци каои други који обично служе за означавање операција су тзв. операцијски знаци.

Релацијски знаци. Знаци каообично служе за означавање релација; то су тзв. релацијски знаци.

Знаци логичких операција. Знаци каосу знаци основних логичких операција.
Изрази. Знаци констаната и променљивих као и константе и променљиве везане знацима операција су изрази. На пример:је израз;је израз;је израз;је израз;је израз. Код израза заграде имају помоћну улогу.

Формуле. Математичким симболима записана реченица (која има смисла) назива се формула.

Исказ. Реченица која има тачно једну истинитосну вредност:- тачно или- нетачно, назива се исказ. Истинитосна вредност исказаозначава се са.

Исказна формула. Исказне константе, исказна словаи сви сложени искази настали помоћу знакова логичких операцијаназивају се исказне формуле.

10° Таутологије. Исказне формуле које су тачне за све вредности исказних слова називају се таутологијама.

11° Универзални квантификатор. Обрнуто словокао почетно слово енглеске речи all = сви, а значи „сваки”, „ма који”, „било који”.

12° Егзистенцијални квантификатор. Обрнуто словокао почетно слово енглеске речи exist = постоји, а значи „најмање један”, „макар један”, „неки”, „постоји бар један”.

Ко је на мрежи: 670 гостију и 2 чланова