Линеарна Диофантова једначина

има решења ако и само ако, где јенајвећи заједнички делилац бројеваи.
Својства релације конгруенције у скупу


где се једно посебно (партикуларно) решењеједначинедобија Еуклидовим алгоритмом.
Сва решења једначине

су облика

где је- узајамно прости.

Ко је на мрежи: 948 гостију и 13 чланова