Линеарна зависност вектора

Дефиниција. Ако сувектори ареални бројеви, тада се израззове линеарна комбинација вектора.
Ако из једнакостиследи да је, каже се да су векторилинеарно независни. У супротном случају се каже да су ови вектори линеарно зависни. Другим речима, векторису линеарно зависни ако постоје реални бројеви, тако да јеи да је притом. Дакле, оваква линеарна комбинација једнака је нула-вектору иако нису сви коефицијенти у линераној комбинацији једнаки нули. (Понекад се услов да нису сви бројевиједнаки нули пише у еквивалентном облику)
Напомена 1. За, не-нула векториису линеарно зависни ако и само ако су колинеарни, тј. ако су њихове праве-носачи паралелне.
Напомена 2. За, не-нула векториису линеарно зависни ако и само ако су компланарни, тј. ако су њихове праве носачи паралелне истој равни.

Ко је на мрежи: 170 гостију и 45 чланова