Полиноми над пољем комплексних бројева

Дефиниција 1. Полиномпо променљивојдефинише се са
(1)    
где јеприродни број или нула ареални и комплексни бројеви.

Дефиниција 2. Ако је, бројзове се степен полиномаи каже се да јеполином степенапо.

Бројсматра се полиномом неодређеног степена и назива се нула-полином.

Дефиниција 3. Под алгебарском једначином поподразумева се једначина
 .
Полиномзове се полином једначине.

Став 1. Сваки полином степена () има бар једну нулу, реалну или имагинарну. (Основни став алгебре).

Дефиниција 4. Ако јенула полинома
 
разликазове се корени чинилац или линеарни фактор полином.

Став 2. Сваки полиномдељив је сваким од својих корених чинилаца.

Став 3. Потребан и довољан услов да полиномниибуду идентички једнаки је да коефицијенти њихових одговарајућих чланова буду једнаки.

Дефиниција 5. Под решењем или кореном једначинесматра се свака нула полинома.

 

 

Ко је на мрежи: 671 гостију и 37 чланова