Основни појмови математичке статистике

Популација је простор исхода неког опита у математичкој статистици.
Случајна величина (обележје) је нумеричка карактеристикаелемената популације, ако се свима придруже једнаке вероватноће.
Узорак обимаје- торкареализованих вредности обележја.
Узорачка средина обележјаје.
Узорачка дисперзија обележјаје.
Узорачко стандардно одступање обележјаје број.
Узорачка једначина линеарне регресијенаслучајних величинаије једначина
,
где је.

Ко је на мрежи: 411 гостију и 13 чланова