Испитивaњe функциje (уз примeну извoдa). Грaфик функциje

Примедба. Да би се што прецизније конструисао график функције треба испитати следећа својства функције:

област дефинисаности;
парност:
периодичност;
нуле (и пресек са осом);
знак функције;
први и други извод;
интервале рашћења и опадања;
екстремне вредности;
конкавност и конвексност;
10° превојне тачке;
11° асимптоте: косе, вертикалне, хоризонталне;
12° понашање функције у околини критичних тачака (тачке у којима није дефинисана и тачке).

Ко је на мрежи: 156 гостију и 24 чланова