Примeнa извoдa пo oдрeђивaњу грaничнe врeднoсти. Лoпитaлoвo прaвилo

Примедба 1. Ако се при израчунавању граничне вредностијави неодређени обликилитада се користи веома ефикасно правило Лопитала.

Примедба 2. Нека су функцијеидиференцијабилне у тачкии њеној околини, при чему јеи, тада је
(Лопиталово правило).   

Ко је на мрежи: 1217 гостију и 12 чланова