Moнoтoнoст, eкстрeмнe врeднoсти, кoнвeкснoст, кoнкaвнoст и прeвojнe тaчкe функциje

Примедба 1. Монотоност: Ако је у интервалуизвод функције позитиван, тј., тада функција расте у интервалу, а ако је, тада функцијаопада. 
   
Примедба 2. Екстремне вредности: За одређивање локалних екстремума диференцијабилне функције потребно је најпре одредити апсцисе стацинарних тачака решавањем једначине
(1).
Од решења једначине (1) треба издвојити она која су реална и у којима извод функције мења знак. Функција ће имати максимум у тачкама у којима извод мења знак одна, а минимум у тачкама у којима извод мења знак одна. У тачкама у којима извод не мења знак нема ни максимума ни минимума.

Примедба 3. Ако јеапсциса стационарне тачке и ако је, тада у тачки са апсцисомфункцијаима максимум, а ако је, функцијаима у тачки са апсцисомминимуни.

Примедба 4. Конвексност и конкавност: Каже се да је функцијаконвексна на интервалуако је график произвољне тангенте испод графика функције у координатном систему. Функцијаје конкавна на интервалуако је график ма које тангенте изнад графика функције у координатном систему.

Примедба 5. Превојне тачке: Акораздваја интервале конвексности и конкавности функцијетачкасе назива превојна тачка функције.

Ко је на мрежи: 1265 гостију и 15 чланова