Важније формуле

Сила којом интерагују два тачкаста наелектрисања:

(и - количине наелектрисања; r - растојање између наелектрисањa; - диелектрична пропустљивост вакуума;
- релативна диелектрична пропустљивост средине)
Јачина електричног поља:
(- позитивно пробно наелектрисање;- сила која делује на у датој тачки поља)
Јачина поља тачкастог наелектрисања q:
(r - растојање од наелектрисања)
Потенцијална енергија електростатичке интеракције два тачкаста наелектрисања:
(знак + je за одбојну, a за привлачну интеракцију)
Потенциуал тачкастог наелектрисања:

Paд електричног поља npu премештању наелектрисања q из тачке A у тачку В:

Веза јачине поља u потенцијала:
(- разлика потенцијала двеју тачака на линији силе;- растојање између тих тачака)

Флукс електричног поља кроз површину S:
(- угао између вектораи вектора нормале на површину)
Теорема Гауса-Остроградског:
(- флукс кроз затворену површину; q - количина наелектрисања унутар те површине)
Површинска густина наелектрисања:

Запреминска густина наелектрисања:

Линијска, густина наелектрисања:

Електрични капацитет проводника:
(q - наелектрисање на проводнику;- потенцијал проводника)
Електрични капацитет кондензатора:
(q наелектрисање кондензатора; U - напон између облога кондензатора)
Капацитет равног кондензатора између чијих плоча je вакуум:
(S - површина плоче; d - растојање између плоча)
Капацитет равног кондензатора потпуно испуњеног диелектриком:

Јачина поља у кондензатору: 1.
(ако je између плоча вакуум)
2.

Капацитет паралелно везаних кондензатора:

Капацитет редно везаних кондензаторa:

Енергија кондензатора:

Густина енергије електричног поља:

Поларизација диелектрика:
(Е - јачина поља у диелектрику)

Вредности неких константи

Диелектрична пропустљивост вакуума:


Наелектрисање електрона (протона):

Maca електрона:

Maca протона:
  

Ко је на мрежи: 357 гостију и 38 чланова