Важније формуле
Највероватнија брзина молекула:(k - Болцманова константа, Т - апсолутна температура, - маса једног молекула)
Средња аритметичка брзина молекула:
Средња квадратна брзина молекула:
Средња дужина слободног пута молекула:(- концентрација молекула raca;- ефикасни пресек судара:, где je d ефективни пречник молекула)
Коефицијент дифузије:
Средња кинетичка енергија транслаторног кретања молекула гаса:
Притисак идеалног гаса:

Једначина гасног cmањa:
1) pV = NkT (N - укупан број молекула гаса)
2) pV = nmRT (- број молова гаса, R - универзална гасна константа)
3) (m - маса гаса, М - моларна маса гаса)

Важније константе
Болцманова константа:
Авогадров број:
Универзална гасна константа: R = 8,3 J/mol К


Карактеристике неких гасова

Напомена: Приликом израчунавања бројних вредности узето je да je убрзање слободног пада 10 m/s²

Ко је на мрежи: 191 гостију и 2 чланова