Важније формуле

Линеарно топлотно ширење чврстих тела: 1.(t - температура у °С, - дужина на 0 °С, l - дужина на t °С,- термички коефицијент линеарног ширења)
2.
( и - произвољне температуре, и - одговарајуће дужине на тим температурама)
Запреминско ширење чврстих тела и течности: 1.
(- термички коефицијент запреминског ширења)
2.

Хуков закон:
(- промена дужине при оптерећењу нормалном силом F; l - дужина пре оптерећења; S - површина попречног пресека на који делује сила F; Е - Јунгов модул еластичности материјала)
Нормални напон:

Коефицијент еластичности:

Енергија деформисаног тела:

Густина енергије еластичне деформације:

Коефицијент површинског напона течности:
(– промена енергије при промени слободне површине течности за)
Сила површинског напона:
(l - дужина линије која ограничава слободну површину течности)
Притисак испод закривљене површине течности у цевчици кружног попречног пресека:
(г - полупречник цевчице,– угао квашења)
Висина издизања (спуштања) течности у отвореној вертикалној капилари:
(г - полупречник капиларе;- густина течности)
Специфична топлота фазног прелаза:
(Q - количина топлоте која се уложи, односно ослободи при фазном прелазу; m - маса супстанције која прелази из једног у друго стање)


Напомена. У зададима користити следеће податке:
коефицијент површинског напона воде: 0,07 N/m
коефицијент површинског напона сапунице: 0,04 N/m
коефицијент површинског напона живе: 0,5 N/m
специфични топлотни капацитет воде: 4,2 kЈ/kgК
специфични топлотни капацитет леда: 2,1 kЈ/kgK

специфична топлота топљепа леда: ЗЗЗ kЈ/kg
специфична топлота испаравања воде:
2,26 МЈ/kg

Ко је на мрежи: 357 гостију и 2 чланова