Важније формуле


Топлотни капацитет:(- размењена количина топлоте,- промена температуре система)
Специфични топлотни капацитет:(- маса)
Моларни топлотни капацитет:(- број молова)
• за једноатомски гас при изохорском процесу:
• за двоатомски гас при изохорском процесу:
• за једноатомски гас при изобарском процесу:
• за двоатомски гас при изобарском процесу:

Промена унутрашње енергије гаса у било ком процесу:
Paд гаса пpи изобарском процесу:(р - притисак,- промена запремине)
Paд гаса у произвољном процесу једнак je површини на pV дијаграму процеса:
Први принцип термодинамике:

Једначине за адијабатски процес:

Степен корисног дејства топлотног мотора:(A - укупан рад једног циклуса,- количина топлоте примљена од грејача)
Коефицијент ефикасности машине за хлађење:(- количина топлоте примљена од хладњака)
Степен корисног дејства Карноовог циклуса:(- температура грејача,- температура хладњака)
Коефицијент ефикасности обрнутог Карноовог циклуса:

Ко је на мрежи: 562 гостију и 2 чланова