Важније формуле - Механичке осцилације

Повратна сила:(- удаљеност од равнотежног положаја,- константа сразмерности)

Једначина хармонијског осциловања:(- елонгација,- амплитуда,- кружна фреквенција,
- почетна фаза)


Брзина хармонијског осцилатора:

Убрзање хармонијског осцилатора:

Период хармонијских осцилација: (- маса осцилатора)

Угаона фреквенција хармонијских осцилација:(- фреквенција хармонијских осцилација)

Енергија хармонијског осцилатора:Амплитуда осцилације добијене слагањем две осцилације једнаких фреквенција:
(и
- амплитуде осцилација 1 и 2, и - почетне фазе)
Почетна фаза сложене осцилације:

Период пулсирања:(и- кружне фреквенције осцилација које се слажу,ису блиске фреквенције)
Условни период:

Амплитуда:- у случају да су једнаке амплитуде 1. и 2. осцилације

Период математичког клатна:(- дужина клатна,- убрзање Земљине теже)
Укупна енергија математичког клатна: (- максимални угао отклона од равнотежног положаја,- је мало)

Угаони отклон од равнотежног положаја:

Период физичког клатна:(- момент инерције за осу око које осцилује,- маса клатна,- удаљеност центра масе од осе осциловања)

Енергија осциловања физичког клатна:


 
Редукована дужина физичког клатна:   

Електричне осцилације
Закон промене количине наелектрисања на плочама кондензатора:(- максимална количина наелектрисања на плочама)
Јачина струје у колу:
Енергија електричних осцилација:
 
(- капацитет кондензатора,- коефицијент самоиндукције)
Угаона фреквенција електричних хармонијских осцилација:   
Период електричних осцилација:   
Сила отпора средине:(- коефицијент трења-отпора,- брзина кретања)
Једначина промене удаљености од равнотежног положаја код пригушених осцилација:(- фреквенција пригушених осцилација,- почетна амплитуда,- коефицијент пригушења,)
Угаона фреквенција пригушених осцилација:(- сопствена фреквенција осцилатора)
Промена амплитуде због пригушења:   
Логаритамски декремент осцилатора:( и- две узастопне амплитуде)
Фактор доброте (- фактор) осцилатора:   
Веза између - фактора и логаритамског декремента:   
Период пригушених електричних осцилација:(- термогени отпор кола) 

- фактор  електричног осцилатора:   
Амплитуда принудних осцилација кад је пригушење занемарљиво: (- амплитуда принудне силе,- фреквенција принудне силе)
Резонантна угаона фреквенција:   
Амплитуда при резонанцији:

Ко је на мрежи: 319 гостију и 2 чланова