Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Срђан Огњановић, Живорад Ивановић, Математика 2, Збирка задатака и тестова за II разред гимназија и техничких школа (прво издање), Круг, Београд, 2021.

I ГЛАВА

1. СТЕПЕНОВАЊЕ И КОРЕНОВАЊЕ

1.1. Степен чији је изложилац цео број (1 - 13)

1.2. Кореновање (14 - 54)

1.3. Степен са рационалним изложиоцем (55 - 69)

1.4. Комплексни бројеви (70 - 112)

1.5. Додатак уз прву главу (113 - 147)

 

II ГЛАВА

2. КВАДРАТНА ЈЕДНАЧИНА И КВАДРАТНА ФУНКЦИЈА

2.1. Квадратна једначина

2.2. Одређивање природе и знака решења квадратне једначине

2.З. Вијетове формуле

2.4. Растављање квадратног тринома на линеарне чиниоце (148 - 238)

2.5. Неке једначине са једном непознатом, које се своде на квадратне (239 - 248)

2.6. Квадратна функција (249 - 288)

2.7. Квадратне неједначине (289 - 316)

2.8. Системи квадратних једначина са две непознате (317 - 359)

2.9. Ирационалне једначине и неједначине (360 - 379)

2.10. Додатак уз другу главу (380 - 473)

 

III ГЛАВА

3. ЕКСПОНЕНЦИЈАЛНА И ЛОГАРИТАМСКА ФУНКЦИЈА

З.1. Експоненцијална функција и њен график (474 - 478)

З.2. Експоненцијалне једначине и неједначине (479 - 492)

3.3. Појам и својства логаритма (493 - 523)

З.4. Логаритамска функција и њен график (524 - 526)

З.5. Логаритамске једначине и системи једначина (527 - 544)

З.6. Логаритамске неједначине (545 - 549)

З.7. Додатак уз трећу главу (550 - 585)

 

IV ГЛАВА

4. ТРИГОНОМЕТРИЈСКЕ ФУНКЦИЈЕ

4.1. Уопштавање појма угла (586 - 593)

4.2. Основне релације између тригонометријских функција (594 - 630)

4.3. Свођење тригонометријских функција на оштар угао (631 - 641)

4.4. Тригонометријске функције збира и разлике два угла (адиционе формуле) (642 - 681)

4.5. Тригонометријске функције двоструког угла (682 - 723)

4.6. Тригонометријске функције полууглова (724 - 751)

4.7. Трансформација производа тригонометријских функција у збир или разлику (752 - 762)

4.8. Трансформација збира и разлике тригонометријских функција у производ (763 - 826)

4.9. Основна својства тригонометријских функција (827 - 870)

4.10. Инверзне тригонометријске функције (871 - 881)

4.11. Тригонометријске једначине (882 - 971)

4.12. Тригонометријске неједначине (972 - 993)

4.13. Синусна теорема, косинусна теорема и примена (994 - 1020)

4.14. Додатак уз четврту главу (1021 - 1088)

Ко је на мрежи: 132 гостију и 2 чланова