Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 4, Збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа (десето прерађено издање), Круг, Београд, 2010. (или неко старије издање)

I ГЛАВА

1. ФУНКЦИЈЕ

1.1. Преглед најважнијих елементарних функција (1 - 33)

1.2. Својства реалних функција (34 - 51)

1.З. Сложена функција. Инверзна функција (52 - 62)

1.4. Гранична вредност функција (63 - 76)

1.5. Лева и десна гранична вредност. Непрекидност (77 - 86)

1.6. Асимптоте функција (87 - 90)

1.7. Додатак уз прву главу (91 - 113)

 

II ГЛАВА

2. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ

2.1. Прираштај функције. Појам извода функције (114 - 124)

2.2. Изводи елементарних функција

2.З. Основне теореме о изводу (125 - 165)

2.4. Други извод. Изводи вишег реда (166 - 172)

2.5. Тангенте и нормале криве y = f(x) (173 - 191)

2.6. Лопиталова теорема (192 - 196)

2.7. Примене извода. Испитивање тока функције (197 - 224)

2.8. Додатак уз другу главу (225 - 277)

 

III ГЛАВА

3. АПРОКСИМАЦИЈЕ ФУНКЦИЈА

З.1. Диференцијал. Примена код линеарних апроксимација (278 - 285)

З.2. Интерполација (286 - 290)

З.З. Приближно решавање једначина (291 - 303)

 

IV ГЛАВА

4. ИНТЕГРАЛ

4.1. Неодређени интеграл (304 - 312)

4.2. Метода смене променљиве (313 - 321)

4.З. Метода парцијалне интеграције (322 - 331)

4.4. Одређени интеграл (332 - 339)

4.5. Примена одређеног интеграла (340 - 349)

4.6. Појам диференцијалне једначине (350 - 361)

4.7. Додатак уз четврту главу (362 - 420)

 

V ГЛАВА

5. КОМБИНАТОРИКА

5.1. Увод (421 - 436)

5.2. Пермутације и пермутације с понављањем (437 - 468)

5.З. Варијације (469 - 488)

5.4. Комбинације и комбинације са понављањем (489 - 516)

5.5. Биномна формула (517 - 541)

5.6. Додатак уз пету главу (542 - 607)

 

VI ГЛАВА

6. ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКA

6.1. Случајни догађаји (608 - 615)

6.2. Коначан простор вероватноћа (616 - 641)

6.3. Условна вероватноћа. Независност. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула (642 - 666)

6.4. Бернулијева шема (667 - 674)

6.5. Геометријске вероватноће (675 - 682)

6.6. Случајне величине (683 - 703)

6.7. Основни појмови математичке статистике (704 - 711)

Ко је на мрежи: 1136 гостију и 11 чланова