Да би сте користили ове странице сајта морате имати уџбеник (у коме ћете наћи текстове задатака): Живорад Ивановић, Срђан Огњановић, Математика 4, Збирка задатака и тестова за IV разред гимназија и техничких школа (прво издање), Круг, Београд, 2022.

I ГЛАВА

1. ГРАНИЧНА ВРЕДНОСТ НИЗА

1.1. Гранична вредност низа (1 - 25)

1.2. Неке примене низова (26 - 48)

 

II ГЛАВА

2. ФУНКЦИЈЕ

2.1. Преглед најважнијих елементарних функција (49 - 84)

2.2. Својства реалних функција (85 - 103)

2.З. Сложена функција. Инверзна функција (104 - 118)

2.4. Гранична вредност функције (119 - 131)

2.5. Лева и десна гранична вредност. Непрекидност (132 - 142)

2.6. Асимптоте графика функција (143 - 147)

2.7. Додатак уз другу главу (148 - 167)

 

III ГЛАВА

3. ИЗВОД ФУНКЦИЈЕ

3.1. Прираштај функције. Појам извода функције (168 - 178)

3.2. Изводи елементарних функција

3.З. Основне теореме о изводу (179 - 200)

3.4. Други извод. Изводи вишег реда (201 - 207)

3.5. Тангента и нормала криве y = f(x) (208 - 226)

3.6. Лопиталове теореме (227 - 231)

3.7. Примене извода. Испитивање тока функције (232 - 260)

3.8. Додатак уз трећу главу (261 - 315)

 

IV ГЛАВА

4. ИНТЕГРАЛ

4.1. Неодређени интеграл (316 - 324)

4.2. Метода смене променљиве (325 - 333)

4.З. Метода парцијалне интеграције (334 - 344)

4.4. Одређени интеграл (345 - 353)

4.5. Примена одређеног интеграла (354 - 363)

4.6. Додатак уз четврту главу (364 - 407)

 

V ГЛАВА

5. КОМБИНАТОРИКА

5.1. Увод (408 - 423)

5.2. Пермутације и пермутације с понављањем (424 - 455)

5.З. Варијације (456 - 475)

5.4. Комбинације и комбинације са понављањем (476 - 503)

5.5. Биномна формула (504 - 528)

5.6. Додатак уз пету главу (529 - 584)

 

VI ГЛАВА

6. ВЕРОВАТНОЋА И СТАТИСТИКA

6.1. Случајни догађаји (585 - 591)

6.2. Коначан простор вероватноћа (592 - 618)

6.3. Условна вероватноћа. Независност. Формула потпуне вероватноће и Бајесова формула (619 - 643)

6.4. Бернулијева шема (644 - 651)

6.5. Геометријске вероватноће (652 - 659)

6.6. Случајне величине (660 - 680)

6.7. Основни појмови математичке статистике (681 - 688)

Ко је на мрежи: 171 гостију и 2 чланова